Algemene voorwaarden


Artikel I SWG Advocaten
SWG Advocaten h.od.n. SWG advocaten en juristen is een naar Nederlands recht opgerichte openbare maatschap, die zich het beoefenen van de rechtspraktijk ten doel stelt. De maatschap omvat de leden die daartoe behoren, respectievelijk de in de maatschap deelnemende beroepsvennootschappen, alsmede de in dienst van de maatschap zijnde advocaten, juristen en overige medewerkers. De maatschap is gevestigd te Rosmalen (gemeente ’s-Hertogenbosch) en heeft een nevenvestiging in Den Burg (Texel).
Artikel II Opdracht
Bij aanvaarding van een opdracht ontstaat een verbintenis tussen de opdrachtgever en de maatschap SWG Advocaten. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de maatschap vrij te bepalen welke advocaat de opdracht uitvoert. De toepassing van art. 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten. SWG Advocaten verbindt zich telkens de werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren op een wijze die van een redelijk handelend en redelijk bekwaam advocaat mag worden verwacht, zonder naar de opdrachtgever toe te garanderen dat

canadian pharmacy 150mg viagrabuy fluoxetine hclno prescription birth controlcialis daily vsbuy fluoxetine 20mghttp://joaquinroca.com/x97j-canadian-pharmacy-paypalonline pharmacy no prescription needed

het door de opdrachtgever gewenste resultaat ook daadwerkelijk wordt bereikt.
Artikel III Inschakeling derden
SWG Advocaten kan namens en voor rekening van de opdrachtgever bij het uitvoeren van de opdracht derden inschakelen en zal daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
Artikel IV Honorarium en verschotten
SWG Advocaten zal voor de door haar verrichte werkzaamheden het honorarium toekomen op basis van het geldende uurtarief, vermeerderd met een forfaitair percentage voor kantoorkosten van 6%, alsmede met BTW en met eventuele overige kosten. Het uurtarief wordt periodiek, in de regel jaarlijks, aangepast. SWG Advocaten is gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen. Alle facturen van SWG Advocaten dienen zonder aftrek, korting, opschorting of verrekening betaald te worden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overtreding van deze betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente verschuldigd van 8% op jaarbasis, alsmede een bedrag aan buitengerechtelijke kosten overeenkomend met de in de rechtspraktijk gangbare bedragen.
Artikel V Derdengelden
Gelden die de advocaat ten behoeve van de cliënt ontvangt, worden gestort op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Advocaten Rosmalen. Tenzij een afwijkende afspraak gemaakt is, wordt over derdengelden geen rente vergoed.
SWG Advocaten is bevoegd om aan cliënt toekomende gelden, die SWG Advocaten onder zich heeft of krijgt, met openstaande declaraties te verrekenen. Indien aan cliënt toebehorende gelden worden beheerd door de Stichting Beheer Derdengelden van SWG Advocaten en deze gelden aan cliënt dienen te worden betaald, geeft cliënt met het aangaan van de overeenkomst van opdracht toestemming aan SWG Advocaten om de Stichting Beheer Derdengelden op te dragen een met de openstaande declaraties corresponderend bedrag aan SWG Advocaten te betalen in mindering op die declaraties.
Artikel VI Aansprakelijkheid
SWG Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die voldoet aan de verordening op de beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Op eerste verzoek wordt kosteloos een exemplaar van de polis en polisvoorwaarden toegezonden. De aansprakelijkheid van SWG Advocaten is beperkt tot het bedrag dat de verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering ter zake uitkeert vermeerderd met het eigen risico. Voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering om welke reden dan ook geen aanspraak geeft op uitkering is elke aansprakelijkheid voor ieder geval beperkt tot een bedrag van maximaal € 50.000,00. Op straffe van verval van zijn aanspraken zal de opdrachtgever de maatschap SWG Advocaten binnen drie maanden dienen te dagvaarden ten overstaan van de bevoegde burgerlijke rechter, nadat de opdrachtgever op de hoogte is dan wel had kunnen zijn van een schadevoorval.
Artikel VII Aansprakelijkheid derden
In ieder geval aanvaardt SWG Advocaten geen aansprakelijkheid voortvloeiend uit de in het kader van de opdracht ingeschakelde derden. SWG Advocaten is alleen aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die in verband met de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld indien en voor zover de als gevolg daarvan geleden schade op deze derde verhaalbaar is.
Artikel VIII Toepasselijk recht / bevoegde rechter
Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en SWG Advocaten en op alle werkzaamheden van SWG Advocaten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze rechtsverhouding zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter behorende tot de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch. SWG Advocaten is met uitsluiting van de opdrachtgever evenwel bevoegd een andere rechter te adiëren.
Artikel IX Archivering
Het met een opdracht gevormde dossier zal worden in gescand en eventueel tot het dossier behorende grossen van vonnissen worden origineel bewaard. De stukken worden op die wijze tenminste gedurende zeven jaar na het eindigen van de werkzaamheden bewaard, waarna zij worden vernietigd.
Klachtenregeling
SWG Advocaten B.V. doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter voorkomen dat u niet geheel tevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening of over een declaratie. In dat geval verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat/zaakbehandelaar. Indien dit onverhoopt niet tot een adequate oplossing leidt, dan kunt u zich richten tot onze klachtencommissie via mail@swgadvocaten.nl of per post t.a.v. klachtencommissie. Wij proberen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing te vinden. Deze oplossing bevestigen wij altijd schriftelijk aan u.

test